BẢNG THỐNG KÊ TỈ LỆ XẾP LOẠI HỌC LỰC VÀ HẠNH KIỂMHọc kỳ 1, Năm học 2018 - 2019