Friday, 28/01/2022 - 15:35|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hoàng Hoa Thám

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN Quý 3/2017

CNG HOÀ XÃ HI CHNGHĨA VIT NAM

                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

Đơn vị: Trường THCS Hoàng Hoa Thám

   

Chương: 622

   

                                                                 THÔNG BÁO

   

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN

 

                                                Quý 3/2017

   
 

                                                                                                        Đơn vị tính: Đồng

Số

 

 

 

TT

Chỉ tiêu

Số liệu báo

Số liệu

 

 

cáo quyết

quyết

 

 

toán

toán được

 

 

 

duyệt

A

Quyết toán thu

 

 

I

Tổng số thu

 

 

1

Thu phí, lệ phí

 

 

 

             ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí )

 

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

       ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )

 

 

3

Thu viện trợ ( chi tiết theo từng dự án )

 

 

4

Thu sự nghiệp khác

 

 

 

            ( Chi tiết theo từng loại thu )

 

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

1

Phí, lệ phí

 

 

 

              ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí )

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

       ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )

 

 

3

Hoạt động  sự nghiệp khác

 

 

 

            ( Chi tiết theo từng loại thu )

 

 

III

Số được để lại chi theo chế độ

 

 

1

 Phí, lệ phí

 

 

 

             ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí )

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

       ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )

 

 

3

Thu viện trợ

 

 

4

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

            ( Chi tiết theo từng loại thu )

 

 

B

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

       793,370,488

           793,370,488

1

Loại 490., khoản 493

 

 

 

Mục 6000 Tiền lương

       391,426,319

           391,426,319

 

Tiểu Mục 6001 lương biên chế

       387,106,619

           387,106,619

 

Tiểu Mục 6002 lương tập sự

           4,319,700

               4,319,700

 

Tiểu Mục 6003 lương hợp đồng

 

                           -  

 

Mục 6050 Tiền công

         31,980,300

             31,980,300

 

Tiểu Mục 6051 tiền công thường xuyên

         31,980,300

             31,980,300

 

Mục 6100 Phụ cấp lương

       188,678,634

           188,678,634

 

Tiểu Mục 6101 PC chức vụ

           6,413,000

               6,413,000

 

Tiểu Mục 6106 PC thêm giờ

 

                           -  

 

Tiểu Mục 6107 PC độc hại

              726,000

                  726,000

 

Tiểu Mục 6112 ưu đãi nghề

           1,785,960

               1,785,960

 

Tiểu Mục 6113 PC trách nhiệm

              907,500

                  907,500

 

Tiểu Mục 6115 PC thâm niên

         56,946,155

             56,946,155

 

Tiểu Mục 6116 PC ưu đãi

       109,440,770

           109,440,770

 

Tiểu Mục 6117 PC vượt khung

           2,585,649

               2,585,649

 

Tiểu Mục 6125 PC thù lao cho các đối tượng

           9,873,600

               9,873,600

 

Mục 6150 Học bổng

 

                            -  

 

Tiểu Mục 6153 Học bổng HS

 

                           -  

 

Tiểu Mục 6199 Học bổng HS dân tộc

 

                           -  

 

Mục 6200 Tiền thưởng

                        -  

                            -  

 

Tiểu Mục 6201 thưởng thường xuyên

 

                           -  

 

Mục 6250 Phúc lợi tập thể

              660,000

                  660,000

 

Tiểu Mục 6257 trà nước

 

                           -  

 

Tiểu Mục 6299 các khoản khác

              660,000

                  660,000

 

Mục 6300 Các khoản đóng góp

       114,962,779

           114,962,779

 

Tiểu Mục 6301 BHXH

         86,454,569

             86,454,569

 

Tiểu Mục 6302 BHYT

         14,547,292

             14,547,292

 

Tiểu Mục 6303 KPCĐ

           9,335,000

               9,335,000

 

Tiểu Mục 6304 BHTN

           4,625,918

               4,625,918

 

Mục 6400 Trợ cấp

 

                            -  

 

Tiểu Mục 6404 tăng thu nhập

 

                           -  

 

Tiểu Mục 6406 hổ trợ chi phí học tập

 

                           -  

 

Tiểu Mục 6449 trợ cấp lương thấp

 

                           -  

 

Mục 6500 dịch vụ công cộng

           2,361,814

               2,361,814

 

Tiểu Mục 6501 tiền điện

           2,361,814

               2,361,814

 

Mục 6550 Vật tư VP

              950,000

                  950,000

 

Tiểu Mục 6551 VPP

 

                           -  

 

Tiểu Mục 6552 dụng cụ VP

              850,000

                  850,000

 

Tiểu Mục 6599 VPP khác

              100,000

                  100,000

 

 Mục 6600 Thông tin liên lạc

           2,995,742

               2,995,742

 

Tiểu Mục 6601 điện thoại

              157,442

                  157,442

 

Tiểu Mục 6606 tuyên truyền

           1,778,000

               1,778,000

 

Tiểu Mục 6612 báo

              310,300

                  310,300

 

Tiểu Mục 6617 In ternet

              750,000

                  750,000

 

 Mục 6650 Hội nghị

 

                           -  

 

Tiểu Mục 6652 Chi phí khác

 

                           -  

 

 Mục 6700 Công tác phí

         18,470,000

             18,470,000

 

Tiểu Mục 6701 Tiền xe

         10,020,000

             10,020,000

 

Tiểu Mục 6702 lưu trú

           5,450,000

               5,450,000

 

Tiểu Mục 6703 trọ

           3,000,000

               3,000,000

 

Mục 6750 Chi phí thuê mướn

 

                            -  

 

Tiểu Mục 6751 Thuê phương tiện vận chuyển

 

                           -  

 

Tiểu Mục 6758 đi học

 

                           -  

 

Tiểu Mục 6799 thuê mướn khác

 

                           -  

 

Mục 7000 Chi phí CM

           5,822,000

               5,822,000

 

Tiểu Mục 7004 Trang phục

 

                           -  

 

Tiểu Mục 7006 sách

 

                           -  

 

Tiểu Mục 7012 chi hợp đồng nghiệp vụ chuyên nôm

           5,022,000

 

 

Tiểu Mục 7049 chi phí khác

              800,000

                  800,000

 

Mục 6900 Sữa chữa và khác

         13,260,000

             13,260,000

 

Tiểu Mục 6912 thiết bị tin học

           3,260,000

               3,260,000

 

Tiểu Mục 6913 máy photo coppy

 

                           -  

 

Tiểu Mục 6917 bảo trì phần mềm

         10,000,000

             10,000,000

 

Tiểu Mục 6921 đường điện

 

                           -  

 

Tiểu Mục 6949 tài sản khác

 

                           -  

 

Mục 7750 Chi khác

         21,802,900

             21,802,900

 

Tiểu mục 7756 lệ phí

              372,900

                  372,900

 

Tiểu mục 7758 chi hổ trợ khác

 

                           -  

 

Tiểu Mục 7761 tiếp khách

 

                           -  

 

Tiểu Mục 7764 trích lập quỹ khen thưởng

         15,730,000

             15,730,000

 

Tiểu Mục 7766 Cấp bù học phí

           5,700,000

               5,700,000

 

Tiểu Mục 7799 chi khác

 

                           -  

 

Mục 7950 Quỹ cơ quan

 

                            -  

 

Tiểu Mục 7953 quỹ khen thưởng

 

                           -  

 

Tiểu Mục 7952 quỹ phúc lợi

 

                           -  

 

Mục 9000 Mua đầu tư tài sản vô hình

                        -  

                            -  

 

9003 đầu tư xây dựng phần mềm máy tính

 

                           -  

 

Mục 9050 Mua sắm TS chuyên môn

                        -  

                            -  

 

Tiểu mục 9062 Thiết bị tin học

 

                           -  

C

Quyết toán chi ngân sách nhà nước ( nguồn 14 )

         17,374,479

             17,374,479

 

Loại 490., khoản 493

 

 

 

Mục 6000 Tiền lương

           9,580,754

               9,580,754

 

Tiểu Mục 6001 lương biên chế

           9,580,754

               9,580,754

 

Tiểu Mục 6002 lương tập sự

 

                           -  

 

Tiểu Mục 6003 lương hợp đồng

 

                           -  

 

Mục 6050 Tiền công

              811,800

                  811,800

 

Tiểu Mục 6051 tiền công thường xuyên

              811,800

                  811,800

 

Mục 6100 Phụ cấp lương

           4,207,043

               4,207,043

 

Tiểu Mục 6101 PC chức vụ

              144,000

                  144,000

 

Tiểu Mục 6107 PC độc hại

                18,000

                    18,000

 

Tiểu Mục 6112 ưu đãi nghề

                44,280

                    44,280

 

Tiểu Mục 6113 PC trách nhiệm

                22,500

                    22,500

 

Tiểu Mục 6115 PC thâm niên

           1,301,832

               1,301,832

 

Tiểu Mục 6116 PC ưu đãi

           2,627,535

               2,627,535

 

Tiểu Mục 6117 PC vượt khung

                48,896

                    48,896

 

Tiểu Mục 6125 PC thù lao cho các đối tượng

 

                           -  

 

Mục 6300 Các khoản đóng góp

           2,774,882

               2,774,882

 

Tiểu Mục 6301 BHXH

           2,075,899

               2,075,899

 

Tiểu Mục 6302 BHYT

              355,868

                  355,868

 

Tiểu Mục 6303 KPCĐ

              230,000

                  230,000

 

Tiểu Mục 6304 BHTN

              113,115

                  113,115

D

Quyết toán chi ngân sách nhà nước KTX

 

 

 

Mục 6150 Học bổng học sinh, sinh viên

         43,091,112

             43,091,112

 

Mục 6199 Học bổng học sinh khuyến tật

           9,680,000

               9,680,000

 

Mục 6406 Hổ trợ chi phí học tập

         33,411,112

             33,411,112

 

Mục 8000 Chi hổ trợ giải quyết việc làm

                        -  

                           -  

 

Mục 8006 Chi tiền nghỉ việc

 

                           -  

 

                                                        Cam An Nam ngày 06  tháng  10 năm 2017

 

Thủ trưởng đơn vị

Kế toán

       
       
 

Nguyễn Thị Bích

Lê Thị Mỹ Trang

       
 
 
       
     
     
     
 
       
   
 
         
Nguồn: hhtham.camlam.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 6
Tháng 01 : 361
Năm 2022 : 361