Friday, 28/01/2022 - 14:54|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hoàng Hoa Thám

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC QUÝ 4/2017

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
       

Đơn vị: Trường THCS Hoàng Hoa Thám

   

Chương: 622

   

                                                                         THÔNG BÁO

   

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC

 

                                                   QUÝ 4/2017

   
 

                                                                                                        Đơn vị tính: Đồng

Số

 

 

 

TT

Chỉ tiêu

Số liệu báo

Số liệu

 

 

cáo quyết

quyết

 

 

toán

toán được

 

 

 

duyệt

A

Quyết toán thu

 

 

I

Tổng số thu

 

 

1

Thu phí, lệ phí

 

 

 

             ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí )

 

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

       ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )

 

 

3

Thu viện trợ ( chi tiết theo từng dự án )

 

 

4

Thu sự nghiệp khác

 

 

 

            ( Chi tiết theo từng loại thu )

 

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

1

Phí, lệ phí

 

 

 

              ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí )

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

       ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )

 

 

3

Hoạt động  sự nghiệp khác

 

 

 

            ( Chi tiết theo từng loại thu )

 

 

III

Số được để lại chi theo chế độ

 

 

1

 Phí, lệ phí

 

 

 

             ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí )

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

       ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )

 

 

3

Thu viện trợ

 

 

4

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

            ( Chi tiết theo từng loại thu )

 

 

A

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

       755,047,086

           755,047,086

1

Loại 490., khoản 493

 

 

 

Mục 6000 Tiền lương

       375,917,401

           375,917,401

 

Tiểu Mục 6001 lương biên chế

       375,917,401

           375,917,401

 

Tiểu Mục 6002 lương tập sự

 

                           -  

 

Tiểu Mục 6003 lương hợp đồng

 

                           -  

 

Mục 6050 Tiền công

         32,742,600

             32,742,600

 

Tiểu Mục 6051 tiền công thường xuyên

         32,742,600

             32,742,600

 

Mục 6100 Phụ cấp lương

       173,204,656

           173,204,656

 

Tiểu Mục 6101 PC chức vụ

           6,412,900

               6,412,900

 

Tiểu Mục 6106 PC thêm giờ

 

                           -  

 

Tiểu Mục 6107 PC độc hại

              726,000

                  726,000

 

Tiểu Mục 6112 ưu đãi nghề

           1,785,960

               1,785,960

 

Tiểu Mục 6113 PC trách nhiệm

           4,174,500

               4,174,500

 

Tiểu Mục 6115 PC thâm niên

         52,227,903

             52,227,903

 

Tiểu Mục 6116 PC ưu đãi

       105,905,214

           105,905,214

 

Tiểu Mục 6117 PC vượt khung

           1,972,179

               1,972,179

 

Tiểu Mục 6125 PC thù lao cho các đối tượng

 

                           -  

 

Mục 6150 Học bổng

              800,000

                  800,000

 

Tiểu Mục 6153 Học bổng HS

              800,000

                  800,000

 

Tiểu Mục 6199 Học bổng HS dân tộc

 

                           -  

 

Mục 6200 Tiền thưởng

                        -  

                            -  

 

Tiểu Mục 6201 thưởng thường xuyên

 

                           -  

 

Mục 6250 Phúc lợi tập thể

              660,000

                  660,000

 

Tiểu Mục 6257 trà nước

 

                           -  

 

Tiểu Mục 6299 các khoản khác

              660,000

                  660,000

 

Mục 6300 Các khoản đóng góp

         92,892,022

             92,892,022

 

Tiểu Mục 6301 BHXH

         65,365,045

             65,365,045

 

Tiểu Mục 6302 BHYT

         14,088,200

             14,088,200

 

Tiểu Mục 6303 KPCĐ

           8,959,300

               8,959,300

 

Tiểu Mục 6304 BHTN

           4,479,477

               4,479,477

 

Mục 6400 Trợ cấp

                        -  

                            -  

 

Tiểu Mục 6404 tăng thu nhập

 

                           -  

 

Tiểu Mục 6406 hổ trợ chi phí học tập

 

                           -  

 

Tiểu Mục 6449 trợ cấp lương thấp

 

                           -  

 

Mục 6500 dịch vụ công cộng

           5,615,843

               5,615,843

 

Tiểu Mục 6501 tiền điện

           5,615,843

               5,615,843

 

Mục 6550 Vật tư Vp

           7,041,500

               7,041,500

 

Tiểu Mục 6551 VPP

           1,370,000

               1,370,000

 

Tiểu Mục 6552 dụng cụ VP

           2,639,000

               2,639,000

 

Tiểu Mục 6553 dụng cụ VP khác

              472,500

                  472,500

 

Tiểu Mục 6599 VPP khác

           2,560,000

               2,560,000

 

 Mục 6600 Thông tin liên lạc

           4,863,164

               4,863,164

 

Tiểu Mục 6601 điện thoại

              187,764

                  187,764

 

Tiểu Mục 6606 tuyên truyền

           1,910,000

               1,910,000

 

Tiểu Mục 6612 báo

           2,015,400

               2,015,400

 

Tiểu Mục 6617 In ternet

              750,000

                  750,000

 

 Mục 6650 Hội nghị

 

                           -  

 

Tiểu Mục 6652 Chi phí khác

                        -  

                           -  

 

 Mục 6700 Công tác phí

           6,248,000

               6,248,000

 

Tiểu Mục 6701 Tiền xe

           2,608,000

               2,608,000

 

Tiểu Mục 6702 lưu trú

           3,320,000

               3,320,000

 

Tiểu Mục 6703 trọ

              320,000

                  320,000

 

Mục 6750 Chi phí thuê mướn

           6,300,000

               6,300,000

 

Tiểu Mục 6751 Thuê phương tiện vận chuyển

 

                           -  

 

Tiểu Mục 6758 đi học

           1,000,000

               1,000,000

 

Tiểu Mục 6799 thuê mướn khác

           5,300,000

               5,300,000

 

Mục 7000 Chi phí CM

         40,079,700

             40,079,700

 

Tiểu Mục 7004 Trang phục

           4,000,000

               4,000,000

 

Tiểu Mục 7006 sách

              320,000

                  320,000

 

Tiểu Mục 7012 Hợp đồng theo nghiệp vụ chuyên môn

           3,510,000

               3,510,000

 

Tiểu Mục 7049 chi phí khác

         32,249,700

             32,249,700

 

Mục 6900 Sữa chữa và khác

           3,640,000

               3,640,000

 

Tiểu Mục 6912 thiết bị tin học

              640,000

                  640,000

 

Tiểu Mục 6913 máy photo coppy

 

                           -  

 

Tiểu Mục 6917 bảo trì phần mềm

           3,000,000

               3,000,000

 

Tiểu Mục 6921 đường điện

 

                           -  

 

Tiểu Mục 6949 tài sản khác

 

                           -  

 

Mục 7750 Chi khác

              442,200

                  442,200

 

Tiểu mục 7756 lệ phí

              442,200

                  442,200

 

Tiểu mục 7758 chi hổ trợ khác

 

                           -  

 

Tiểu Mục 7761 tiếp khách

 

                           -  

 

Tiểu Mục 7766 cấp buc học phí

 

                           -  

 

Tiểu Mục 7799 chi khác

 

                           -  

 

Mục 7950 Quỹ cơ quan

                        -  

                            -  

 

Tiểu Mục 7953 quỹ khen thưởng

 

                           -  

 

Tiểu Mục 7952 quỹ phúc lợi

 

                           -  

B

Quyết toán chi ngân sách nhà nước KTX

 

 

 

Mục 6150 Học bổng học sinh, sinh viên

           4,600,000

               4,600,000

 

Mục 6199 Học bổng học sinh khuyến tật,dân tộc

           4,600,000

               4,600,000

 

Mục 6400 Thanh toán các khoản cho cá nhân

                        -  

                            -  

 

Mục 6406 Hổ trợ chi phí học tập

 

                           -  

C

Quyết toán chi ngân sách nhà nước CCTL

         51,196,404

             51,196,404

 

Mục 6000 Tiền lương

         27,960,792

             27,960,792

 

Tiểu Mục 6001 lương biên chế

         27,960,792

             27,960,792

 

Tiểu Mục 6002 lương tập sự

 

                           -  

 

Tiểu Mục 6003 lương hợp đồng

 

                           -  

 

Mục 6050 Tiền công

           2,435,400

               2,435,400

 

Tiểu Mục 6051 tiền công thường xuyên

           2,435,400

               2,435,400

 

Mục 6100 Phụ cấp lương

         12,639,995

             12,639,995

 

Tiểu Mục 6101 PC chức vụ

              477,001

                  477,001

 

Tiểu Mục 6107 PC độc hại

                54,000

                    54,000

 

Tiểu Mục 6112 ưu đãi nghề

              132,840

                  132,840

 

Tiểu Mục 6113 PC trách nhiệm

                67,500

                    67,500

 

Tiểu Mục 6115 PC thâm niên

           3,884,716

               3,884,716

 

Tiểu Mục 6116 PC ưu đãi

           7,877,247

               7,877,247

 

Tiểu Mục 6117 PC vượt khung

              146,691

                  146,691

 

Mục 6300 Các khoản đóng góp

           8,160,217

               8,160,217

 

Tiểu Mục 6301 BHXH

           6,112,649

               6,112,649

 

Tiểu Mục 6302 BHYT

           1,047,883

               1,047,883

 

Tiểu Mục 6303 KPCĐ

              666,500

                  666,500

 

Tiểu Mục 6304 BHTN

              333,185

                  333,185

 

                                                        Cam An Nam ngày 06  tháng  01 năm 2018

 

Thủ trưởng đơn vị

Kế toán

       
       
       
       
 

Nguyễn Thị Bích

Lê Thị Mỹ Trang

Nguồn: hhtham.camlam.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 6
Tháng 01 : 361
Năm 2022 : 361